فن های API

فن های API

شرکت سینا ماشین در صورت نیاز خریداران محترم فن ها را مطابق استاندارد API 673 طراحی و تولید می نماید.

این استاندارد برای فن های مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی به کار می رود و در موارد دیگر نیز در صورت نیاز شرکت خریدار، شرکت سینا ماشین فن را مطابق استاندارد فوق طراحی و تولید می نماید.