فن های مکش دود

فن های مکش دود

فن های سانتریفوژ و اکسیال مخصوص مکش دود توسط شرکت سینا ماشین طراحی و ساخته می شوند.

این فن ها در محل هایی که احتمال آتش سوزی وجود دارد به منظور تخلیه دود برای جلوگیری از خسارات جانی و مالی و ممانعت از گسترش آتش به کار می روند.

از دیگر کاربرد های این گونه فن ها مکان هایی که میزان قابل توجهی دود وجود دارد نظیر پارکینگ ها و تونل ها می باشد.

فن های مکش دود به گونه ای طراحی و ساخته می گردد که بنا بر در خواست شرکت خریدار قابلیت تحمل دمای 600 درجه سانتیگراد به مدت زمان 60 دقیقه را دارا باشد.