فن های ضد جرقه

فن های ضد جرقه

شرکت سینا ماشین فن های ضد جرقه را مطابق با استاندارد AMCA 99-0401 در کلاس های A ، B ، C تولید می نماید، همچنین این شرکت فن های ضد جرقه خود را مطابق با استاندارد EN 14986 : 2007 طراحی و تولید می نماید.

از صنایعی که شرکت سینا ماشین برای آنها اقدام به تولید فن های ضد جرقه نموده است می توان تجهیزات حفاری نفت، اتاق های رنگ خودرو، سالن های تست موتور خودرو، اتاق های پر کردن باطری نام برد.

فن های ضد جرقه از نوع اکسیال و سانتریفوژ در برنامه ساخت شرکت سینا ماشین قرار دارد.